Obchodní podmínky B2B

Všeobecné obchodní podmínky B-2-B společnosti Fell Shop CEE s.r.o.

§ 1 Rozsah platnosti

 1. Následující Všeobecné obchodní podmínky se vztahují výlučně na prodeje zboží a ostatní plnění naší společností Fell Shop CEE s.r.o. bez ohledu na to, zdali jsou tyto obchodní transakce uzavřeny online nebo offline.

  Platí následující Všeobecné obchodní podmínky v platném znění k okamžiku uzavření smlouvy.

  Odchylné nebo rozporné podmínky kupujících nejsou naší společností uznávány, ledaže bychom tyto výslovně odsouhlasili. Poskytování plnění nelze za takovýto souhlas pokládat.

 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro podnikatelské subjekty ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ve smyslu § 420 a následujících tohoto zákona.
 3. Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek mohou být učiněny pouze písemně.

§ 2 Registrace zákazníka

 1. Máte možnost založit si svůj vlastní uživatelský účet, a tím být registrován jako zákazník v obchodním systému naší společnosti Fell Shop CEE s.r.o.

  K účasti jsou oprávněny výhradně podnikatelské subjekty (viz § 1 odst. 2).

  Údaje nezbytné k založení uživatelského účtu musí být úplné a pravdivé. Dodatečně změny svých osobních údajů uskutečňujete na vlastní odpovědnost.

 2. Heslo, které si zvolíte, je za všech okolností nutno uchovávat v tajnosti a v žádném případě jej nelze sdělovat třetím osobám.
 3. Registrací udělujete svůj všeobecný souhlas s našimi Všeobecnými podmínkami.
 4. K ochraně prodejního regionu prodejce je k registraci vyžadována první objednávka o minimální hodnotě převyšující 20 000,- Kč (bez DPH).

§ 3 Uzavření smlouvy

 1. Své zboží prodáváme a jiná plnění poskytujeme na základě platných obchodních ceníků výhradně podnikatelům.
 2. Prezentaci našeho zboží naleznete na internetovém obchodu www.Fell-Shop-Praha.cz, i v jednotlivých prodejnách našeho podniku.
 3. On-line objednávkou již na konci objednávání kliknutím na tlačítko „Zahlungspflichtig Bestellen“ („Závazná objednávka s povinnou úhradou“) uskutečňujete závaznou nabídku smlouvy. Kupní smlouva se uzavře až tehdy, když tuto nabídku přijmeme. Toto se děje výhradně tomu odpovídajícím příslušným emailem, kterým potvrzujeme přijetí a schválení (akceptaci) Vaší objednávky.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu zboží, platební podmínky

 1. Ceny

  Platí vždy ceny rozhodné k okamžiku zadání objednávky. Proto zásadně nemáte nárok obdržet zboží za výhodnější ceny platné k dřívějšímu nebo pozdějšímu okamžiku. Pokud ještě výjimečně zohledníme nižší ceny platné před dodávkou zboží z Vaší aktuální objednávky, činíme tak dobrovolně a bez právního nároku.

 2. Náklady na dopravu zboží

  Při hodnotě objednávky převyšující 9 000,- Kč (bez DPH) neúčtujeme žádné náklady na dopravu zboží. Při hodnotě objednávky nižší než 9 000,- Kč (bez DPH) účtujeme náklady na dopravu zboží ve výši 350,- Kč (bez DPH).

 3. Splatnost

  Faktury společnosti Fell Shop CEE s.r.o. jsou propojeny s internetovým obchodem a hradí se předem při zadání příkazu (objednávky) převodem peněžních prostředků nebo kreditní kartou. Předání či zaslání zboží či uskutečnění jiných plnění se zásadně realizuje až po úplné úhradě.

§ 5 Závazek poskytnutí plnění, dodací podmínky, opoždění dodávky, opoždění převzetí

 1. Své závazky poskytnout plnění z kupních smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, realizujeme dodávkou zboží ze skladu v Rakousku.
 2. K poskytnutí částečných plnění jsme oprávněni, pokud je toto v tomto jednotlivém případě pro zákazníka přijatelné.
 3. Náš závazek poskytnout plnění se omezuje na předání zboží zasilateli, případně přepravnímu podniku, z našich skladových zásob zboží stejného druhu a stejného označení. Neexistuje žádný jiný dodatečný závazek pořízení zboží, zejména nejsme povinni dodatečně zboží objednat u subdodavatele.
 4. Přechod nebezpečí

  Při zaslání zboží vždy přechází nebezpečí škody na zákazníka, jakmile společnost Fell Shop CEE s.r.o. předá zboží přepravnímu podniku. Zboží se zásadně zasílá nepojištěné, pokud si zákazník nevyžádal u Fell Shop CEE s.r.o. pojištění zboží na své náklady.

§ 6 Ručení

 1. Povinnost zákazníka neprodleně přezkoumat plnění a oznámit vady

  Zákazník je povinen po žádosti ze strany společnosti Fell Shop CEE s.r.o. o převzetí mezizakázky a po předání a převzetí reálně uskutečněné zakázky takto předané plnění popř. plnění řádně uvolněné k převzetí v každém případě během 14 dnů písemně odebrat („uvolnění plnění“) nebo písemně oznámit případné vady nebo škody. 

  V případě mezizakázky může společnost Fell Shop CEE s.r.o. pokračovat v plnění až po uskutečněném převzetí mezizakázky / „uvolnění plnění“. Nejsou-li plnění převzata včas, příp. nejsou-li včas oznámeny vady plnění, má se automaticky za to, že zákazník plnění převzal.

  Úmysl uplatnit nárok ze skryté vady věci, příp. škod, které se projevily až po uplynutí 14 dnů, nastaly ovšem během záruční doby nebo doby pro uplatnění práva z vadného plnění, musí zákazník oznámit rovněž během 14 dnů po zjištění vady.

  Povinnost přezkoumat plnění a oznámit vady se vztahuje na veškeré vady nebo škody, které musel zákazník s péčí řádného hospodáře zjistit při odpovídající kontrole.

  Při reklamaci musí zákazník nedostatek či vady podrobně a srozumitelně popsat. Zákazník musí společnosti Fell Shop CEE s.r.o. umožnit provést veškerá opatření k prozkoumání a odstranění vad či škod.

  Neoznámí-li zákazník vady včas, vylučují se veškeré nároky na uplatnění záruky a náhrady škody, jakož i nároky na základě jiných režimů odpovědnosti, zejména práva na odškodnění nebo postih (regresní nároky).

 2. Záruka

  Práva ze záruky a regresní nároky jsou omezeny na šest měsíců od převzetí plnění. U použitého zboží se právo ze záruky vylučuje v plném rozsahu.

  Podle své volby má zákazník u společnosti Fell Shop CEE s.r.o. právo na opravu nebo výměnu věci, příp. při nepodstatných vadách rovněž na snížení ceny nebo při podstatných vadách i na odstoupení od smlouvy.

  Odstraněním vady se záruční doba neprodlužuje. Pro dotyčnou část plnění nezačíná odstraněním její vady probíhat nová záruční doba.

 3. Náhrada škody a jiné nároky

  Vylučují se nároky zákazníka na odškodnění a nároky na základě jiných právních předpisů upravujících ručení, zejména regresní nároky, pokud tyto nevznikly hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním společnosti Fell Shop CEE s.r.o. 

  Obdobné nároky zákazníka se promlčují po uplynutí šesti měsíců od zjištění vady a viníka, v každém případě ovšem po uplynutí tří let od porušení závazku.

  Toto vyloučení ručení neplatí pro nároky na odškodnění újmy na zdraví a nároky vzniklé z jiných kogentních předpisů upravujících ručení.

 4. Důkazní břemeno

  Zákazník musí prokázat zejména existenci vady v okamžiku předání, okamžik zjištění vady, včasnost uplatnění reklamace vady, jakož i zavinění a stupeň zavinění. 

 5. Dodatečná lhůta

  V případě neodpovídajícího plnění smlouvy je zákazník oprávněn k uplatnění nároků až poté, co písemně poskytne společnosti Fell Shop CEE s.r.o., dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění, nejméně ovšem čtrnáctidenní. Toto ustanovení se vztahuje i na odstoupení smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

 6. Odstoupení od smlouvy

  Zákazník je povinen oznámit odstoupení od smlouvy písemně doporučeným dopisem.

§ 7 Ochrana údajů, důvěrný ráz & zákaz přetahování zákazníků či spolupracovníků

 1. Ochrana dat ze strany Fell Shop CEE s.r.o.

  Platí prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Fell Shop CEE s.r.o.

 2. Ochrana dat ze strany zákazníka

  Zpracovávání osobních dat společnosti Fell Shop CEE s.r.o., popř. jejích příslušných spolupracovníků ze strany zákazníka za účelem uskutečnění objednávky probíhá na základě stávajících smluvních vztahů a zákonných předpisů.

  Neexistuje povinnost uzavřít smlouvu. Neuzavření smlouvy by ovšem mělo za následek, že by zakázku nebylo možno zadat. 

  Další zpracování údajů ze strany zákazníka k jiným účelům není přípustné.

  Veškeré údaje podléhají dohodnuté, příp. zákonné povinnosti mlčenlivosti a ochraně osobních údajů. Další předání údajů společnosti Fell Shop CEE s.r.o., s výjimkou jejich předání příjemcům, kteří je nezbytně musí zpracovávat, jako jsou banky, daňoví poradci, advokáti, přepravci atd. je přípustné pouze ze zákonných důvodů, případně se souhlasem společnosti FELLHOF.

  Zákazník je oprávněn uchovávat údaje o společnosti FELLHOF za účelem dokumentace a souladu se zákonnými závazky nanejvýše po dobu třiceti let po uzavření zakázek.

 3. Důvěrný ráz

  Zákazník je povinen uchovávat důvěrný ráz veškerých utajovaných informací, které jsou mu známy o společnosti Fell Shop CEE s.r.o., jejích projektech a ostatních zákaznících, a nesmí tyto jakkoliv zhodnocovat ani pro své vlastní účely. Tato dohoda trvá i po případném ukončení smlouvy. Při porušení tohoto závazku je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- EUR za každé porušení.

 4. Konkurenční doložka

  Zákazník nesmí od společnosti Fell Shop CEE s.r.o. přetahovat ostatní zákazníky nebo zaměstnance. Tato dohoda trvá tři roky po případném ukončení smlouvy. Při porušení tohoto závazku je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000,- EUR za každé porušení.

§ 8 Závěrečná ustanovení

 1. Změny či dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být vyhotoveny písemně. Toto ustanovení se vztahuje i na zrušení požadavku písemné formy.
 2. Pro veškeré kupující je výhradně příslušný soud se sídlem v Praze a místem veškerých plnění je sídlo společnosti Fell Shop CEE s.r.o. v Praze.
 3. Jsou-li jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinná nebo odporují-li zákonným ustanovením, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.